Privacy en wetgeving

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van toepassing op de overeenkomst tussen zorgverlener en patiënt met betrekking tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst (artikelen 7:446 e.v. Burgerlijk Wetboek).

Behandeling én relatie
Onder geneeskundige handelingen wordt verstaan alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of bewaken. De WGBO heeft dus ook betrekking op de behandelrelatie tussen logopedist en de patiënt in het kader waarvan zorg wordt verleend.

Verplichtingen
De WGBO bevat hoofdzakelijk rechten van de patiënt en kent slechts twee verplichtingen voor de patiënt. Zo is de patiënt gehouden om de zorgverlener naar beste weten de inlichtingen en medewerking te geven die nodig is voor de zorgverlener om goede zorg te kunnen bieden (artikel 7:452 Burgerlijk Wetboek). De andere verplichting die de patiënt heeft, is om de behandelkosten aan de zorgverlener te voldoen (artikel 7:461 Burgerlijk Wetboek).

Als cliënt heeft u een aantal rechten als u zorg ontvangt, bijvoorbeeld het recht op informatie. Ook mag een zorgverlener u niet behandelen zonder uw toestemming of informatie verstreken aan derden. In de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) zijn een groot aantal afspraken vastgelegd voor zowel de cliënt als de zorgverlener. Het omvat afspraken omtrent:
– het recht op informatie door de zorgverlener
– recht op inzage en bescherming van het medisch dossier
– recht op privacy

Als cliënt heeft u ook een aantal plichten als u zorg ontvangt. U moet bijvoorbeeld de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw problematiek. Alleen dan kan een goede zorg worden voorgesteld.

De belangrijkste delen uit de WGBO hebben we ook opgenomen in onze behandelovereenkomst. Door deze te tekenen geeft u hiervoor toestemming.

Daarnaast moeten wij als logopedist zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Dit is vastgelegd in de wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Voor meer informatie hierover:

Reageren is niet mogelijk